dh""
您当前位置: 主页 > 科室介绍 > 医技科室 > 心电图
                 功能检查室(心电图、脑电图等)
     科室人员
     科室共有5人,其中中级职称4人,初级职称1人。
    业务范围
    1、普通心电图检查;
    2、24小时动态心电图检查;
    3、24小时动态血压检查;
    4、平板运动负荷试验检查;
    5、药物负荷试验检查;
    6、脑电图检查。
   技术亮点
    1、帮助诊断各种心律失常。
    2、帮助诊断心肌缺血、心肌梗死、判断心肌梗死的部位。
    3、判断心脏是否扩大、肥厚。
    4、判断药物或电解质情况对心脏的影响。
    5、判断人工心脏起搏状况。
    6、了解24小时血压变化情况。
    7、帮助诊断脑炎。
    8、帮助诊断癫痫。
   科室设备
   拥有普通心电图机,24小时动态心电图机,24小时动态血压仪,平板运动仪器,脑电图机等设备。
   联系电话:2367017